User Tools

Site Tools


3104--acheilognathus-macropterusla-gi

Acheilognathus macropterus là loài cá nước ngọt thuộc họ Cá chép.

  1. ^ Huckstorf, V. & Freyhof, J. 2011. Acheilognathus macropterus. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on ngày 3 tháng 5 năm 2013.
  2. ^ Thông tin "Acheilognathus macropterus" trên FishBase, chủ biên Ranier Froese và Daniel Pauly. Phiên bản tháng 4 năm 2006.
3104--acheilognathus-macropterusla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)