User Tools

Site Tools


3134--sphaerolanala-gi

Sphaerolana là một loài giáp xác nước ngọt trong họ Cirolanidae, tất cả chúng là loài đặc hữu của México.

Các loài trong chi gồm:[1] Tất cả ba loài đều là loài có nguy cơ bị đe dọa hoặc loài dễ tổn thương trong sách đỏ.

  • Sphaerolana affinis Cole & Minckley, 1970EN[2]
  • Sphaerolana interstitialis Cole & Minckley, 1970EN[3]
  • Sphaerolana karenae Rodriguez-Almaraz & Bowman, 1995VU[4]
3134--sphaerolanala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)