User Tools

Site Tools


3153--ptolemaios-x-alexandros-ila-gi

Ptolemy X Alexandros I là vua Ai Cập từ 110 TCN đến 109 TCN và 107 TCN đến 88 TCN.

Ông là con của Ptolemy VIII Physcon và Cleopatra III. Năm 110 TCN ông lên ngôi vua với mẹ ông là nhiếp chính, sau khi mẹ ông truất phế anh trai ông, vua Ptolemaios IX Lathyros. Dù vậy, năm 109 TCN, ông bị hạ bệ bởi Ptolemaios IX. 107 TCN, ông làm vua trở lại, và lại đồng trị với mẹ ông. Năm 101 TCN, mẹ ông bị giết hại, và ông cai trị cùng với cháu gái/vợ là Berenice III.

Khi ông qua đời, Ptolemy IX chiếm lại ngai vàng. Khi Ptolemy IX chết, vợ của Ptolemy X là Berenice III trở thành nữ hoàng duy nhất trong 6 tháng.

3153--ptolemaios-x-alexandros-ila-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)