User Tools

Site Tools


3172--kumulla-gi

Vị trí tại Trung Quốc

Địa khu Hami hay Kumul (âm Hán Việt: Cáp Mật, chữ Hán giản thể: 哈密地区) là một địa khu thuộc Khu tự trị dân tộc Duy-ngô-nhĩ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Địa khu này có diện tích 140.749 ki-lô-mét vuông, dân số năm 2000 là 492.096 người, trong đó có 68,95% người Hán, 18,42% là người Uyghur, 8,76% là người Kazakh]], 2,97% là người Hồi, còn lại là các dân tộc khác.

Địa khu này gồm các đơn vị cấp huyện sau:

  • Thị xã Kumul (Cáp Mật, 哈密市)
  • Huyện Y Ngô (伊吾县)
  • Huyện tự trị Kazakh Barkol (Ba Lý Khôn, 巴里坤哈萨克自治县)
3172--kumulla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)