User Tools

Site Tools


3180--khu-t-qu-n-lu-n-nla-gi

Đại Luân Đôn trong nước Anh

Khu vực hành chính của Đại Luân Đôn gồm 32 khu tự quản Luân Đôn (tiếng Anh: London Borough). Vùng Nội Luân Đôn gồm 12 trong số các khu tự quản này, bao gồm thêm Thành phố Luân Đôn. Vùng Ngoại Luân Đôn gồm 20 khu tự quản còn lại.

Có thể xác định vị trí của từng khu tự quản bằng cách rà chuột lên bản đồ bên trên.

Vàng: khu tự quản hạt
Hồng:khu tự quản thủ đô
Xanh lá: khu tự quản đô thị
Xanh dương: quận đô thị
3180--khu-t-qu-n-lu-n-nla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)