User Tools

Site Tools


3201--ngo-i-m-ngla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3201--ngo-i-m-ngla-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
3201--ngo-i-m-ngla-gi [2019/01/07 07:36] (current)
thaoit
Line 44: Line 44:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<​header>​ 
 +<h1 class="​news-title"​ data-field="​title">​TP HCM b&​aacute;​n rau c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch QR</​h1>​ 
 +<div id="​video-embebsport"​ class="​video-embebsport avatarBrand">​ 
 +<​figure><​img title="​TP HCM b&​aacute;​n rau c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch QR" src="​http://​sohanews.sohacdn.com/​thumb_w/​660/​2017/​http-sohanews-sohacdn-com-thumb-w-660-2017-img-8732-1484556924112-0-0-636-1024-crop-1484556934719-1484556976803.png"​ alt="​TP HCM b&​aacute;​n rau c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch QR" width="​660"​ data-field="​firstphoto"​ /></​figure>​ 
 +</​div>​ 
 +<div class="​mgt10 clearfix"><​center><​em>​Người d&​acirc;​n TP HCM c&​oacute;​ thể d&​ugrave;​ng smartphone để kiểm tra th&​ocirc;​ng tin, nguồn gốc về rau, củ, quả.</​em></​center></​div>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​clearfix mgt15">​ 
 +<div class="​detail-body">​ 
 +<h2 class="​news-sapo"​ data-field="​sapo">​Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể sử dụng c&​aacute;​c ứng dụng <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch</​a>​ QR tr&​ecirc;​n điện thoại th&​ocirc;​ng minh để truy xuất nguồn gốc về sản phẩm.</​h2>​ 
 +<div id="​relationnews"​ class="​relationnews">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div data-check-position="​body_start">&​nbsp;</​div>​ 
 +<div class="​clearfix news-content"​ data-field="​body">​ 
 +<​p>​S&​aacute;​ng 16/1, Sở N&​ocirc;​ng nghiệp v&​agrave;​ Ph&​aacute;​t triển n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n TP HCM tổ chức họp b&​aacute;​o c&​ocirc;​ng bố triển khai m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh kiểm tra nguồn gốc rau an to&​agrave;​n bằng c&​ocirc;​ng nghệ.</​p>​ 
 +<​p>​M&​ocirc;​ h&​igrave;​nh n&​agrave;​y được triển khai tr&​ecirc;​n cơ sở bi&​ecirc;​n bản k&​yacute;​ kết thỏa thuận giữa UBND TP HCM v&​agrave;​ CLB n&​ocirc;​ng nghiệp c&​ocirc;​ng nghệ cao (DAA). M&​ocirc;​ h&​igrave;​nh được thực hiện từ th&​aacute;​ng 5/2016, bắt đầu từ việc khảo s&​aacute;​t,​ thu thập th&​ocirc;​ng tin dữ liệu... Sở N&​ocirc;​ng nghiệp v&​agrave;​ Ph&​aacute;​t triển n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n đ&​oacute;​ng vai tr&​ograve;​ tham mưu cho UBND TP thực hiện kế hoạch.</​p>​ 
 +<​p>​Hai hợp t&​aacute;​c x&​atilde;​ n&​ocirc;​ng nghiệp Ph&​uacute;​ Lộc v&​agrave;​ Phước An được lựa chọn để thực hiện th&​iacute;​ điểm m&​ocirc;​ h&​igrave;​nh. C&​aacute;​c HTX n&​agrave;​y nhận hệ thống <a href="​http://​knstech.net">​in m&​atilde;​ vạch</​a>​ v&​agrave;​ thực hiện in, d&​aacute;​n tem c&​oacute;​ chứa m&​atilde;​ vạch, th&​ocirc;​ng tin về sản phẩm l&​ecirc;​n bao b&​igrave;​ trước khi xuất ra thị trường.</​p>​ 
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode active">​ 
 +<​div><​a class="​detail-img-lightbox"​ title="​L&​atilde;​nh đạo Sở N&​ocirc;​ng nghiệp v&​agrave;​ Ph&​aacute;​t triển n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n TP thử nghiệm d&​ugrave;​ng điện thoại kiểm tra th&​ocirc;​ng tin sản phẩm."​ href="​http://​sohanews.sohacdn.com/​2017/​http-sohanews-sohacdn-com-thumb-w-660-2017-img-8695-1484557058715-1484557076737.png"​ target="​_blank"​ rel="​noopener"​ data-fancybox-group="​img-lightbox"><​img id="​img_da7a5ae0-dbc9-11e6-aab9-cbe0fedba425"​ class="​lightbox-content"​ title="​TP HCM b&​aacute;​n rau c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch QR - Ảnh 1." src="​http://​sohanews.sohacdn.com/​2017/​http-sohanews-sohacdn-com-thumb-w-660-2017-img-8695-1484557058715-1484557076737.png"​ alt="​TP HCM b&​aacute;​n rau c&​oacute;​ m&​atilde;​ vạch QR - Ảnh 1." width=""​ height=""​ data-original="​http://​sohanews.sohacdn.com/​2017/​http-sohanews-sohacdn-com-thumb-w-660-2017-img-8695-1484557058715-1484557076737.png"​ /></​a></​div>​ 
 +<div class="​PhotoCMS_Caption">​ 
 +<p class=""​ data-placeholder="​[nhập ch&​uacute;​ th&​iacute;​ch]">​L&​atilde;​nh đạo Sở N&​ocirc;​ng nghiệp v&​agrave;​ Ph&​aacute;​t triển n&​ocirc;​ng th&​ocirc;​n TP thử nghiệm d&​ugrave;​ng điện thoại kiểm tra th&​ocirc;​ng tin sản phẩm.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +<​p>​Sản phẩm rau củ quả c&​oacute;​ c&​oacute;​ d&​aacute;​n tem truy xuất nguồn gốc được b&​aacute;​n tại c&​aacute;​c hệ thống si&​ecirc;​u thị lớn như Co.op Mart, BigC, AEON... Người ti&​ecirc;​u d&​ugrave;​ng c&​oacute;​ thể sử dụng c&​aacute;​c ứng dụng qu&​eacute;​t&​nbsp;<​a title="​m&​atilde;​ vạch QR" href="​https://​poinkns.blogspot.com"​ target="​_blank"​ rel="​noopener">​m&​atilde;​ vạch QR</​a>​tr&​ecirc;​n điện thoại th&​ocirc;​ng minh để truy xuất nguồn gốc về sản phẩm. Đồng thời, thiết bị qu&​eacute;​t m&​atilde;​ vạch cũng được lắp đặt tại c&​aacute;​c điểm b&​aacute;​n h&​agrave;​ng để người d&​acirc;​n tiện sử dụng.</​p>​ 
 +<​p>​Dự kiến ng&​agrave;​y 18/1 tới, sản phẩm rau c&​oacute;​ d&​aacute;​n tem truy xuất nguồn gốc bắt đầu được b&​agrave;​y b&​aacute;​n tại c&​aacute;​c si&​ecirc;​u thị tham gia chương tr&​igrave;​nh.</​p>​ 
 +<​p>​M&​ocirc;​ h&​igrave;​nh sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ th&​aacute;​ng 1 &ndash; hết th&​aacute;​ng 3/2017) tại HTX Phước An, Ph&​uacute;​ Lộc v&​agrave;​ C&​ocirc;​ng ty CP Kỹ thuật Việt - Veetek Farm (huyện Củ Chi); giai đoạn 2 (th&​aacute;​ng 4 - hết năm 2017) sẽ mở rộng ra tất cả c&​aacute;​c đơn vị sản xuất, kinh doanh rau đạt ti&​ecirc;​u chuẩn VietGAP tr&​ecirc;​n địa b&​agrave;​n TP HCM.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
3201--ngo-i-m-ngla-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 07:36 by thaoit