User Tools

Site Tools


3262--quy-t-th-ng-bi-n-h-ala-gi

Phường Quyết Thắng là một trong 30 phường, xã của thành phố Biên Hòa.

Phường Quyết Thắng là một trong những phường nội ô của thành phố Biên Hòa, được thành lập và xây dựng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa. Có ranh giới hành chính tiếp giáp:

Phía Đông giáp phường Thống Nhất

Phía Tây giáp phường Thanh Bình

Phía Bắc giáp phường Trung Dũng

Phía Nam giáp sông Đồng Nai

Phường có tổng diện tích tự nhiên là 0,139 km²[1] chiếm 0,92% diện tích tự nhiên của thành phố Biên Hòa.

Phường Quyết Thắng được chia thành 4 khu phố

Khu phố 1 có 15 tổ, 3 cư xá

Khu phố 2 có 21 tổ, 2 cư xá

Khu phố 3 có 16 tổ, 4 cư xá

Khu phố 4 có 15 tổ, 2 cư xá

3262--quy-t-th-ng-bi-n-h-ala-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)