User Tools

Site Tools


3271--robert-macphersonla-gi

Robert Duncan MacPherson (sinh ngày 25.5.1944) là nhà toán học người Mỹ, làm việc ở Viện nghiên cứu cao cấp Princeton và Đại học Princeton. Ông nổi tiếng về việc phát minh intersection homology (tính đồng điều giao nhau) chung với Mark Goresky, một sinh viên đã tốt nghiệp mà ông hướng dẫn làm luận án tiến sĩ ở Đại học Brown.

MacPherson sinh ở Lakewood, Ohio ngày 25.5.1944. Ông học ở Swarthmore College, đậu bằng cử nhân năm 1966, sau đó ông học ở Đại học Harvard và đậu bằng tiến sĩ năm 1970, với bản luận án tên Singularities of Maps and Characteristic Classes dưới sự hướng dẫn của giáo sư Raoul Bott.

MacPherson đã từng giảng dạy ở Đại học Brown, Đại học Paris và Học viện Công nghệ Massachusetts. Ông cũng đã làm giáo sư thỉnh giảng ở "Università di Roma "La Sapienza", Đại học Utrecht, "Max-Planck-Institut für Mathematik", (Bonn), Đại học Chicago, "Institute des Hautes Etudes Scientifiques", Büres-sur-Yvette, (Pháp), Viện Toán học Steklov, (Moskva).

Ông có nhiều sinh viên tiến sĩ, trong đó có Eric Babson, Kari Vilonen, Julianna Tymoczko và Mark Goresky.

Năm 1983 ông đã đọc bài diễn văn trong phiên họp toàn thể của Hội nghị quốc tế các nhà toán học ở Warszawa.

  • Goresky, Mark; MacPherson, Robert, La dualité de Poincaré pour les espaces singuliers, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B 284 (1977), no. 24, A1549–A1551. MR0440533
  • Goresky, Mark; MacPherson, Robert, Intersection homology theory, Topology 19 (1980), no. 2, 135–162. doi:10.1016/0040-9383(80)90003-8 MR0572580
  • Goresky, Mark; MacPherson, Robert, Intersection homology. II, Inventiones Mathematicae 72 (1983), no. 1, 77–129. doi:10.1007/BF01389130 MR0696691
3271--robert-macphersonla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)