User Tools

Site Tools


3280--mast-re-sp-cialisla-gi

Một Mastère Spécialisé (MS) (Thạc sĩ chuyên ngành) hoặc Specialized Master hoặc Advanced Master[1] là bằng thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.

Bằng tốt nghiệp này đã được tạo ra vào năm 1986[2] bởi Conférence des Grandes Écoles. Nó diễn ra trên một năm có ít nhất 4 tháng thực tập[3]. Một số đối tượng được dạy: hàng không vũ trụ, máy tính, quản lý, sinh học...

3280--mast-re-sp-cialisla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)