User Tools

Site Tools


3304--natri-tetraclopala-atla-gi

Natri tetraclopalađat là hợp chất vô cơ có công thức Na2PdCl4. Muối này, và các muối kim loại kiềm tương tự có dạng M2PdCl4 có thể được điều chế đơn giản bằng phản ứng của palađi(II) clorua với dung dịch muối kiềm clorua tương ứng.[1] Palađi(II) clorua không tan trong nước, trong khi đó lại có quá trình hòa tan sau:

PdCl2 + 2 MCl → M2PdCl4

Hợp chất này kết tinh ra khỏi dung dịch dưới dạng trihiđrat (Na2PdCl4 • 3H2O, bột màu nâu hơi đỏ với khối lượng phân tử 348.22), dạng thường gặp trong thương mại.[2].

Hợp chất này còn có phản ứng với photphin tạo phức chất photphin với palađi.

Một phương pháp điều chế phức trên khác là bẻ gãy các trùng hợp phối trí của palađi(II) clorua thành các phức đơn phân tử với axetonitrin hay benzonitrin hoạt động,[3] rồi phản ứng với photphin.[1]

3304--natri-tetraclopala-atla-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)