User Tools

Site Tools


3322--barracasla-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

3322--barracasla-gi [2018/11/07 17:09]
127.0.0.1 external edit
3322--barracasla-gi [2019/01/07 07:33] (current)
thaoit
Line 37: Line 37:
 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814842-0!canonical and timestamp 20181010155517 and revision id 23708827 --><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​814842-0!canonical and timestamp 20181010155517 and revision id 23708827
  ​--></​div>​  ​--></​div>​
 +<​header>​ 
 +<h1 class="​news-title"​ data-field="​title">​Chủ tiệm cầm đồ kết nạp đ&​agrave;​n em đi đ&​ograve;​i nợ bằng c&​aacute;​ch "xăm m&​atilde;​ vạch"</​h1>​ 
 +<div class="​mgt10 clearfix"​ style="​text-align:​ left;"><​center></​center></​div>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​clearfix mgt15">​ 
 +<div class="​detail-body">​ 
 +<div class="​clearfix news-content"​ data-field="​body">​ 
 +<​p>​Khoảng 12h ng&​agrave;​y 16-2, anh Ng&​ocirc;​ Văn Thao, 21 tuổi, tr&​uacute;​ tại Đội 6, x&​atilde;​ Li&​ecirc;​n Phương, TP Hưng Y&​ecirc;​n v&​agrave;​ bạn g&​aacute;​i đang ngồi uống nước tại ph&​ograve;​ng trọ ở gần Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Y&​ecirc;​n th&​igrave;​ bị 5 đối tượng x&​ocirc;​ng đến đạp cửa, đ&​aacute;​nh đập v&​agrave;​ &​eacute;​p anh về hiệu cầm đồ Xu&​acirc;​n Hiệu, ở Đội 15, x&​atilde;​ Li&​ecirc;​n Phương- TP Hưng Y&​ecirc;​n để giải quyết.</​p>​ 
 +<​p>​Khi về đến hiệu cầm đồ, anh Thao tiếp tục bị một số đối tượng kh&​aacute;​c đấm, đ&​aacute;,​ d&​ugrave;​ng gương xe m&​aacute;​y đ&​aacute;​nh li&​ecirc;​n tiếp v&​agrave;​o người, r&​uacute;​t s&​uacute;​ng đe dọa &​eacute;​p anh phải trả số tiền 13 triệu đồng anh đ&​atilde;&​nbsp;​vay nợ&​nbsp;​trước đ&​oacute;​.</​p>​ 
 +<​p>​Sự việc chỉ dừng lại khi ch&​uacute;​ ruột v&​agrave;​ bố mẹ anh Thao mang số tiền tr&​ecirc;​n đến trả cho c&​aacute;​c đối tượng th&​igrave;​ anh mới được thả về.</​p>​ 
 +<​p>​Nguy&​ecirc;​n nh&​acirc;​n của sự việc l&​agrave;​ do trước đ&​oacute;​ v&​agrave;​o ng&​agrave;​y 23-10-2016, anh c&​oacute;​ đến hiệu cầm đồ Xu&​acirc;​n Hiệu để vay 10 triệu đồng với l&​atilde;​i suất "cắt cổ" 15 ng&​agrave;​y phải trả cho hiệu cầm đồ 1 triệu 50 ngh&​igrave;​n đồng tiền l&​atilde;​i.</​p>​ 
 +<​p>​Từ giữa th&​aacute;​ng 1-2017 đến nay, do kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ tiền n&​ecirc;​n anh chưa trả số tiền l&​atilde;​i 1 th&​aacute;​ng dẫn đến sự việc tr&​ecirc;​n.</​p>​ 
 +<​p>​Nhận được th&​ocirc;​ng tin tr&​ecirc;​n,​ Gi&​aacute;​m đốc C&​ocirc;​ng an tỉnh Hưng Y&​ecirc;​n đ&​atilde;​ chỉ đạo C&​ocirc;​ng an TP Hưng Y&​ecirc;​n nhanh ch&​oacute;​ng v&​agrave;​o cuộc điều tra, x&​aacute;​c minh l&​agrave;​m r&​otilde;​.</​p>​ 
 +<​center></​center>​ 
 +<​p>​Qua điều tra x&​aacute;​c định, c&​aacute;​c đối tượng tham gia đ&​aacute;​nh anh Thao l&​agrave;​ đ&​agrave;​n em của một ổ nh&​oacute;​m tội phạm c&​oacute;​ dấu hiệu hoạt động theo kiểu x&​atilde;​ hội đen do Nguyễn Xu&​acirc;​n Hiệu, biệt hiệu l&​agrave;​ Hiệu &​ldquo;​nổ",​ 27 tuổi, tr&​uacute;​ tại x&​atilde;​ Li&​ecirc;​n Phương, TP Hưng Y&​ecirc;​n cầm đầu.</​p>​ 
 +<​p>​Ổ nh&​oacute;​m n&​agrave;​y c&​oacute;​ khoảng từ 10 đến 15 đối tượng, chủ yếu l&​agrave;​ thanh ni&​ecirc;​n c&​oacute;​ tuổi đời từ 17 đến 30, trong đ&​oacute;​ c&​oacute;​ nhiều đối tượng đ&​atilde;​ c&​oacute;​ tiền &​aacute;​n,​ tiền sự.</​p>​ 
 +<div id="​admzone480455">&​nbsp;​Th&​aacute;​ng 2-2017 C&​ocirc;​ng an TP Hưng Y&​ecirc;​n đ&​atilde;​ khởi tố 2 đối tượng v&​agrave;​ xử l&​yacute;​ h&​agrave;​nh ch&​iacute;​nh 1 đối tượng trong ổ nh&​oacute;​m n&​agrave;​y về h&​agrave;​nh vi cố &​yacute;​ g&​acirc;​y thương t&​iacute;​ch.</​div>​ 
 +<​p>​Từ kết quả x&​aacute;​c minh ban đầu, C&​ocirc;​ng an TP Hưng Y&​ecirc;​n đ&​atilde;​ ra quyết định khởi tố vụ &​aacute;​n,​ khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về h&​agrave;​nh vi cướp t&​agrave;​i sản gồm: Trương Đ&​igrave;​nh Mười, 23 tuổi, đều tr&​uacute;​ Li&​ecirc;​u X&​aacute;​- Y&​ecirc;​n Mỹ; Phạm H&​ugrave;​ng Vương, 18 tuổi; Phạm T&​ugrave;​ng L&​acirc;​m,​ 17 tuổi; Trần Thanh T&​ugrave;​ng,​ 27 tuổi, đều ở huyện Ti&​ecirc;​n Lữ; Tạ Văn Th&​agrave;​nh,​ 22 tuổi; Dương Văn Sỹ, 27 tuổi; Đỗ Văn Đại, 20 tuổi đều ở TP Hưng Y&​ecirc;​n,​ cơ quan điều tra đ&​atilde;​ bắt giữ được Trương Đ&​igrave;​nh Mười v&​agrave;​ Phạm T&​ugrave;​ng L&​acirc;​m v&​agrave;​ đang truy bắt 5 đối tượng c&​ograve;​n lại hiện đang bỏ trốn.</​p>​ 
 +<​p>​Tại cơ quan điều tra, bước đầu c&​aacute;​c đối tượng khai nhận đ&​atilde;​ l&​agrave;​m việc cho Hiệu &​ldquo;​nổ&​rdquo;​ gần 1 năm nay. Ổ nh&​oacute;​m n&​agrave;​y hiện c&​oacute;​ 2 hiệu cầm đồ, 1 hiệu tại x&​atilde;​ Li&​ecirc;​n Phương-TP Hưng Y&​ecirc;​n,​ 1 hiệu đặt tại thị trấn Vương, huyện Ti&​ecirc;​n Lữ.</​p>​ 
 +<​p>​Với vỏ bọc l&​agrave;​ mở hiệu cầm đồ, nhưng hoạt động thực chất của ổ nh&​oacute;​m l&​agrave;​ cho vay nặng l&​atilde;​i với c&​aacute;​c h&​igrave;​nh thức vay thế chấp, t&​iacute;​n chấp v&​agrave;​ vay trả g&​oacute;​p với l&​atilde;​i suất cao.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c đối tượng trong ổ nh&​oacute;​m,​ ngo&​agrave;​i số đối tượng l&​agrave;​ người địa phương c&​ograve;​n c&​oacute;​ một số đối tượng ở c&​aacute;​c tỉnh Th&​aacute;​i Nguy&​ecirc;​n,​ Bắc Ninh, Th&​aacute;​i B&​igrave;​nh,​ Bắc Kạn, chủ yếu quen nhau trong t&​ugrave;​ v&​agrave;​ qua mạng x&​atilde;​ hội.</​p>​ 
 +<​p>​C&​aacute;​c đối tượng trước khi nhập v&​agrave;​o ổ nh&​oacute;​m sẽ được Hiệu &​ldquo;​nổ&​rdquo;​ nu&​ocirc;​i ăn, cho chơi v&​agrave;​ sử dụng ma t&​uacute;​y đ&​aacute;,​ sau 2 th&​aacute;​ng thử việc, đối tượng được nhận ch&​iacute;​nh thức sẽ phải xăm sau g&​aacute;​y <a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​m&​atilde;​ vạch</​a>,​ ng&​agrave;​y,​ th&​aacute;​ng,​ năm sinh của đối tượng v&​agrave;​ t&​ecirc;​n viết tắt của ổ nh&​oacute;​m HN (Hiệu nổ) v&​agrave;​ phải tu&​acirc;​n thủ nghi&​ecirc;​m ngặt c&​aacute;​c quy định của ổ nh&​oacute;​m,​ kh&​ocirc;​ng hỏi, kh&​ocirc;​ng tham gia những phần việc kh&​ocirc;​ng được giao.</​p>​ 
 +<​p>​Mỗi đối tượng được giao 1 phần việc kh&​aacute;​c nhau do Hiệu &​ldquo;​nổ&​rdquo;​ trực tiếp chỉ đạo, điều h&​agrave;​nh v&​agrave;​ được trả mức lương từ 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/​th&​aacute;​ng.</​p>​ 
 +<​p>​Đến nay cơ quan điều tra đang tiếp tục đẩy mạnh c&​aacute;​c biện ph&​aacute;​p điều tra l&​agrave;​m r&​otilde;​ vai tr&​ograve;​ cầm đầu của đối tượng Hiệu, đồng thời truy bắt c&​aacute;​c đối tượng c&​ograve;​n lại để sớm đưa c&​aacute;​c đối tượng ra truy tố trước ph&​aacute;​p luật.</​p>​ 
 +<​p>​Vụ &​aacute;​n tr&​ecirc;​n l&​agrave;​ b&​agrave;​i học cảnh tỉnh cho những ai đ&​atilde;,​ đang c&​oacute;​ &​yacute;​ định vay nặng l&​atilde;​i từ c&​aacute;​c hiệu cầm đồ v&​agrave;​ c&​aacute;​c quỹ t&​iacute;​n dụng đen, bởi ngo&​agrave;​i việc c&​oacute;​ nguy cơ khuynh gia bại sản do l&​atilde;​i suất qu&​aacute;​ cao th&​igrave;​ c&​ograve;​n tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị c&​aacute;​c chủ nợ đe dọa, khủng bố về tinh thần, thậm ch&​iacute;​ bị truy s&​aacute;​t,​ thiệt hại về t&​iacute;​nh mạng.</​p>​ 
 +<​p>​Đ&​atilde;​ c&​oacute;​ kh&​ocirc;​ng &​iacute;​t trường hợp bị c&​aacute;​c chủ nợ c&​agrave;​i bẫy dẫn đến phải truy tố về h&​agrave;​nh vi "lạm dụng t&​iacute;​n nhiệm chiếm đoạt t&​agrave;​i sản"​.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
3322--barracasla-gi.txt · Last modified: 2019/01/07 07:33 by thaoit